Πρακτική Άσκηση

«Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023» (KA 80692) και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5184863, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014‐2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών και προσφέρει μία σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι φοιτητές για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Όλες οι αιτήσεις των φοιτητών για τις θέσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, η υποβολή των δικαιολογητικών και η διαχείριση του προγράμματος γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://praktiki-new.uop.gr.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://praktiki.uop.gr

Στο Τμήμα προσφέρονται τρεις τύποι Π.Α.:

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) είναι η εξοικείωση των φοιτητών1 του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων με την εργασιακή πραγματικότητα που διέπει το χώρο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η Π.Α. αποσκοπεί τόσο στην αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην προσαρμογή των φοιτητών στους χώρους εργασίας και στην εξάσκηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Επίσης, στοχεύει και στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος. Τελικός στόχος είναι η ποιοτική εξειδίκευση των φοιτητών του Τμήματος όπου θα μπορούν με επιτυχία να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας.

Στο Τμήμα προσφέρονται τρεις τύποι Π.Α.:

Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του Τμήματος
Επίκουρος καθηγητής, Παναγιώτης Κόκκινος
p.kokkinos@uop.gr
https://eclass.uop.gr/courses/DS112

Έντυπα πρακτικής άσκησης

Έντυπα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Έντυπα πρακτικής άσκησης μέσω τηλεργασίας

Ανακοινώσεις και θέσεις πρακτικής άσκησης που κοινοποιήθηκαν στο τμήμα