Πολιτική ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (τΨΣ) εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αποβλέπει στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του τΨΣ, αλλά και την ανάπτυξη μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΠΠΣ, προωθεί με σαφήνεια το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, και καθορίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτοί να επιτευχθούν με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το τμήμα δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα διασφαλίζουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ
  • Μέσω της διαρκούς αναμόρφωσης του λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών του αξιολογήσεων καθώς και τις εκθέσεις πιστοποίησης
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Σε ευθυγράμμιση με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (https://proson.eoppep.gr/el) στόχος των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι οι απόφοιτοί του να είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
  • Μέσω της διαρκούς παρακολούθησης της αξιολόγησης των μαθημάτων του ΠΠΣ καθώς και πολλαπλών δεικτών όπως την εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων, την κατανομή βαθμολογίας και μέση τιμή βαθμού πτυχίου αποφοίτων καθώς και την επίδοση των φοιτητών στην πτυχιακή τους εργασία.
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
  • Μέσω της εφαρμογής της κατάλληλης στελέχωσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, όπως περιγράφεται στη Στρατηγική του Τμήματος, έτσι ώστε τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος να κατανέμονται σε όλο το φάσμα των τεχνολογικών πεδίων που εμπίπτουν στο ΠΠΣ.
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ
  • Μέσω της συνεργασίας των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, της υποβολής ερευνητικών προτάσεων για την χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου, καθώς και της εστίασης της διεξαγωγής ερευνητικού έργου σε ερευνητικά πεδία αιχμής-της-τεχνολογίας.
 • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
  • Μέσω της απασχόλησης φοιτητών κατά την εκπόνηση της πτυχιακής τους σε ερευνητικά προγράμματα και την ενθάρρυνση και υποστήριξή τους στη συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων.
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
  • Μέσω της εστίαση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα με προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης για τους φοιτητές, τα οποία θα λειτουργούν και ως παράγοντας προσέλκυσης για την μελλοντική στελέχωση του τμήματος (σε φοιτητές και διδακτικό προσωπικό).
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
 • τη διαρκή παρακολούθηση και επικαιροποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, καθώς και τη συνεργασία του τμήματος, της ΟΜΕΑ και των λοιπών οργάνων του τμήματος με τη ΜΟΔΙΠ και την ΕΘΑΑΕ.

Το Τμήμα μέσω δράσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των οργάνων του, έχει θεσπίσει μια σειρά θεσμών και ενεργειών, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η υλοποίηση των στόχων σχετικά με την ποιότητα, η συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επίτευξής τους αλλά και η αναθεώρηση τους:

 1. Η θέσπιση επιτροπής προγράμματος σπουδών
 2. Η θέσπιση επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού
 3. Η εφαρμογή του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου
 4. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων
 5. Η ενημέρωση των φοιτητών για το ΠΠΣ και για σειρά ζητημάτων της ακαδημαϊκής ζωής
 6. Η καταγραφή του αριθμού των ενεργών και μη ενεργών φοιτητών ετησίως
 7. Καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της διάχυσής τους
 8. Η διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης της ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜ.Ε.Α με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Η προσήλωση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στη διασφάλιση της ποιότητας με τη συνεχή υποστήριξη και εποπτεία της ΟΜ.Ε.Α. του Tμήματος και της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου, εγγυάται τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές.

 

Δείτε εδώ το κείμενο της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σε μορφή pdf.