Προπτυχιακές σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τα αντίστοιχα προγράμματα ελληνικών και διεθνών πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα.Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στους τομείς του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των δικτύων και των υπηρεσιών διαδικτύου.

Η κατάρτιση του προγράμματος έλαβε υπόψη τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Α.ΔΙ.Π.).

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Περιγράμματα Μαθημάτων

Μαθήματα ανά εξάμηνο

[Θ: Θεωρία, Φ: Φροντιστήριο, Ε: Εργαστήριο, ΠΜ: Πιστωτικές Μονάδες]

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ θ Φ Ε ΠΜ
ΨΣ001
Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα
3
6
ΨΣ002
Μαθηματικά Ι
4
6
ΨΣ003
Φυσική
3
6
ΨΣ004
Προγραμματισμός Ι
2
1
2
6
ΨΣ005
Ψηφιακή Σχεδίαση
3
1
6

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ θ Φ Ε ΠΜ
ΨΣ006
Μαθηματικά ΙΙ
4
6
ΨΣ007
Προγραμματισμός ΙΙ
2
1
2
6
ΨΣ008
Ηλεκτρικά Κυκλώματα
3
6
ΨΣ009
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
3
1
6
ΨΣ010
Αρχές Τηλεπικοινωνιών
2
2
6

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ θ Φ Ε ΠΜ
ΨΣ011
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
4
6
ΨΣ012
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
3
1
6
ΨΣ013
Λειτουργικά Συστήματα
3
6
ΨΣ014
Ηλεκτρονική
3
6
ΨΣ015
Πρωτόκολλα και Υπηρεσίες Επικοινωνιών
2
2
6

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ θ Φ Ε ΠΜ
ΨΣ016
Βάσεις Δεδομένων Ι
3
6
ΨΣ017
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
3
1
6
ΨΣ018
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
3
6
ΨΣ019
Δίκτυα Δεδομένων Ι
3
1
6
ΨΣ020
Επεξεργασία Σήματος
3
1
6

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ θ Φ Ε ΠΜ
ΨΣ021
Τεχνολογία Λογισμικού
3
6
ΨΣ022
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
3
1
6
ΨΣ023
Επαναδιαμορφώσιμα Συστήματα Υλικού
3
1
6
ΨΣ024
Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ
3
1
6
ΨΣ025
Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
3
1
6

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ θ Φ Ε ΠΜ
ΨΣ026
Εξόρυξη Γνώσης και Μηχανική Μάθηση
3
1
6
ΨΣ027
Σχεδίαση Αναλογικών Συστημάτων
3
6
* Μαθήματα Επιλογής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΨΣΕ01
Τεχνητή Νοημοσύνη
4
6
ΨΣΕ02
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
3
6
ΨΣΕ03
Οπτικά Δίκτυα
3
6
ΨΣΕ04
Ασύρματες Επικοινωνίες
2
2
6
ΨΣΕ05
Προγραμματισμός Συστήματος
3
6
ΠΔ001
** Μέθοδοι Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
3
1
6
ΠΔ002
** Παιδαγωγικά Θέματα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
3
1
6

*     Οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα από τα επιλογής ώστε να συμπληρώσουν 30 ECTS ανά εξάμηνο

**   Αφορούν σε μαθήματα του Κύκλου Παιδαγωγικής και Διδακτικής

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ θ Φ Ε ΠΜ
ΨΣ101
Πτυχιακή Εργασία
15
* Μαθήματα Επιλογής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΨΣΕ06
Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων
3
1
6
ΨΣΕ07
Υπολογιστικά Νέφη
3
6
ΨΣΕ08
Δορυφορικές Επικοινωνίες
3
1
6
ΨΣΕ09
Ενσωματωμένα Συστήματα και IoT
3
1
6
ΨΣΕ10
Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
3
6
ΠΔ003
** Παιδαγωγικά και Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
3
1
6
ΠΔ004
** Πρακτική Άσκηση για Παιδαγωγική και Διδακτική Εμπειρία
3
1
6

*     Οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα από τα επιλογής ώστε να συμπληρώσουν 30 ECTS ανά εξάμηνο

**   Αφορούν σε μαθήματα του Κύκλου Παιδαγωγικής και Διδακτικής

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ θ Φ Ε ΠΜ
ΨΣ102
Πτυχιακή Εργασία
15
* Μαθήματα Επιλογής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΨΣΕ11
Πολιτισμική Πληροφορική
3
6
ΨΣΕ12
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή
3
6
ΨΣΕ13
Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων
3
6
ΨΣΕ14
Ασφάλεια Υλικού
3
1
6
ΨΣΕ15
Πληροφορική και Κοινωνία
3
6
ΨΣΕ16
Εισαγωγή στη Γραμμική και Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση
3
6
ΠΔ005
** Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
3
1
6
ΠΔ006
** Διδακτική της Πληροφορικής
3
1
6

*     Οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα από τα επιλογής ώστε να συμπληρώσουν 30 ECTS ανά εξάμηνο

**   Αφορούν σε μαθήματα του Κύκλου Παιδαγωγικής και Διδακτικής

ΣΤ' / Ζ' / Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ θ Φ Ε ΠΜ
ΠΑ001
Πρακτική Άσκηση
6
ΠΑΕ01
Πρακτική Άσκηση Erasmus+
12

Η Πρακτική Άσκηση και η Πρακτική Άσκηση Erasmus+ είναι προαιρετικές, πλήρους απασχόλησης, και έχουν σα σκοπό να φέρουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε επαφή με επιχειρήσεις και οργανισμούς πριν λάβουν το πτυχίο τους. Με αυτό τον τρόπο θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των ψηφιακών συστημάτων στην πράξη.