Προπτυχιακές σπουδές

Δείτε το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων, όπως εγκρίθηκε από την 156η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 22/8/2019.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τα αντίστοιχα προγράμματα ελληνικών και διεθνών πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα.Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στους τομείς του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των δικτύων και των υπηρεσιών διαδικτύου.

Η κατάρτιση του προγράμματος έλαβε υπόψη τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης  και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Α.ΔΙ.Π.).

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Περιγράμματα μαθημάτων Οδηγού Σπουδών Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων