Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση

Πριν την έναρξη

 • Βεβαιωθείτε ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις.
 • Αναζητήστε φορέα ο οποίος θα σας δεχθεί για πρακτική άσκηση (Π.Α.), είτε με προσωπική σας πρωτοβουλία είτε σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Ο φορέας θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις, για τις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Επικοινωνήστε με τον φορέα και βεβαιωθείτε ότι θα σας δεχθεί για Π.Α. Πιθανόν να σας ζητήσει να υποβάλετε σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βεβαίωση του Τμήματός μας ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις. Τη βεβαίωση αυτή θα σας την χορηγήσει η Γραμματεία του Τμήματός μας.
 • Αφού ο φορέας κάνει δεκτή την αίτησή σας και αποδεχθεί να πραγματοποιήσετε σε αυτόν την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να σας χορηγήσει μια βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στην ενότητα έντυπα.
 • Με την πιο πάνω βεβαίωση του εργοδότη περί αποδοχής σας για Π.Α. θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να υποβάλετε αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης.
 • Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για έναρξη πρακτικής άσκησης ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στον ιστότοπο του Τμήματος, και συνήθως λήγουν 15 μέρες πριν την 1η Οκτωβρίου ή την 1η Απριλίου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, αντίστοιχα. Οι ως άνω ημερομηνίες είναι αυστηρές και αφορούν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. Εάν σκοπεύετε να ασκηθείτε στον ιδιωτικό τομέα και δεν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ), η υποβολή αίτησης έναρξης πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει και εκτός των προθεσμιών, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, εφόσον το εγκρίνει η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
 • Πριν προσέλθετε στη Γραμματεία για την υποβολή της αίτησης έναρξης, θα πρέπει να έχετε αποφασίσει αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ) και να έχετε τη σύμφωνη γνώμη του φορέα (εργοδότη) γι’ αυτό.
 • Πριν ξεκινήσετε την Πρακτική σας ο εργοδότης σας πρέπει να σας δηλώσει στον Ο.Α.Ε.Δ. και στο Σ.Ε.Π.Ε. (πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ).

Προσοχή! Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την Π.Α. χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί η σχετική έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Τμήματος.

Προϋποθέσεις

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται εφόσον ο φοιτητής βρίσκεται τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο σπουδών και έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Επιπλέον προϋποθέσεις για την έναρξη της πρακτικής άσκησης καθορίζονται με βάση τις αποφάσεις της ΓΣ του τμήματος.

Για την έναρξη

 • Αφού έχετε κάνει τη σχετική προετοιμασία, θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία για την υποβολή αίτησης έναρξης της πρακτικής σας άσκησης. Υπάρχει η δυνατότητα να αποστείλετε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη την αίτησή σας, συνοδευόμενη με βεβαίωση αποδοχής από τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησής σας ή ακόμα με τηλεομοιοτυπία (FAX).
 • Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για έναρξη πρακτικής άσκησης ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στον ιστότοπο του Τμήματος, και συνήθως λήγουν 15 μέρες πριν την 1η Οκτωβρίου ή την 1η Απριλίου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, αντίστοιχα.
 • Εάν σκοπεύετε να ασκηθείτε στον ιδιωτικό τομέα και δεν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ), ή στο Δημόσιο φορέα, η υποβολή αίτησης έναρξης πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει και εκτός των προθεσμιών, με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
 • Πριν την κατάθεση της αίτησής σας στη Γραμματεία φροντίστε να έχετε στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωσή της. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησης το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ. Φροντίστε να συμπεριλάβετε οπωσδήποτε το e-mail σας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αν χρειαστεί.
 • Με την κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία θα παραλάβετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησής σας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση αποδοχής από το φορέα απασχόλησής σας. Παρακαλούμε σημειώστε με προσοχή και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Μία περίπου εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία για να ενημερωθείτε αν μπορείτε να παραλάβετε τα απαιτούμενα έγγραφα (ειδική σύμβαση εργασίας, κ.λπ.) καθώς και το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
 • Για τους φοιτητές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ/ΕΠΕνΕΚ υπογράφεται εξειδικευμένη σύμβαση εργασίας και απαιτείται η συμπλήρωση ειδικών εντύπων οιυ θα αποσταλούν από αρμόδιο τμήμα. Για την πληρωμή των φοιτητών αυτών απαιτείται αριθμός λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς, ή σε άλλη τράπεζα του εσωτερικού. Εφόσον έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τον αριθμό λογαριασμού σας ή για τον Διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (International Bank Account Number – IBAN). Ο αριθμός IBAN είναι της μορφής “GR1601101250000000012300675” και αναγράφεται στο βιβλιάριο ταμιευτηρίου.

Κατά τη διάρκεια

 • Κατά την εξέλιξη της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ειδική σύμβαση που υπογράφει (τήρηση ωραρίου κ.λπ.).
 • Τυχόν προβλήματα επιλύονται σε συνεργασία με τους επόπτες.
 • Το βιβλίο πρακτικής άσκησης θα πρέπει να συμπληρώνεται τακτικά και επιμελώς.
 • Ο φοιτητής θα πρέπει να μεριμνά ώστε να καταβάλλονται έγκαιρα οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν την άσκησή του. Αντίγραφο ενσήμων θα του ζητηθεί με την περάτωση της πρακτικής άσκησης, μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής.
 • Πέραν των τυπικών, ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίζει ώστε να αποκομίσει το μέγιστο δυνατό όφελος, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του και αποκτώντας εμπειρία στη λειτουργία και στις διαδικασίες του φορέα ή της επιχείρησης όπου εργάζεται. Αν η απόδοσή του είναι υποδειγματική, πιθανώς να του προταθεί από τον φορέα μια μόνιμη δουλειά στο μέλλον.

Μετά την περάτωση

Με το πέρας της πρακτικής του άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προσκομίσει (ή να αποστείλει ταχυδρομικά) στη Γραμματεία του Τμήματος:

 • Βεβαίωση από τον φορέα η οποία θα πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση της πρακτικής άσκησης. Σχετικό υπόδειγμα υπάρχει εδώ.
 • Το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο.
 • Αντίγραφο κατάστασης απόδοσης ενσήμων (από τον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ι.Κ.Α.) για την πιστοποίηση της ασφάλισης του φοιτητής κατά το διάστημα της πρακτικής του άσκησης.

Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης, την εποπτεία έχουν τα εξής δύο πρόσωπα:

 • Επόπτης εκπαιδευτικός
  Πρόκειται για μέλος του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματός μας (Δ.Ε.Π.) που ορίζεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Τα στοιχεία του επόπτη εκπαιδευτικού αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης που θα σας χορηγηθεί από το Τμήμα. Ο επόπτης εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα αιφνίδιας επίσκεψης ελέγχου στο χώρο εργασίας σας.
 • Επόπτης φορέα
  Πρόκειται για εργαζόμενο του φορέα (υπηρεσία ή επιχείρηση) στον οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και ορίζεται από το φορέα. Ο επόπτης του φορέα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του φοιτητή στον χώρο εργασίας. Συνήθως, ως επόπτης του φορέα ορίζεται ο άμεσος προϊστάμενος του φοιτητή.

Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης μου;

Για φοιτητές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (του ΕΣΠΑ):

 • Αν ο εργοδότης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να συνυπογράψει ειδική σύμβαση εργασίας και να σας αμείβει με το οριζόμενο από τη Νομοθεσία ποσό για Πρακτική Άσκηση, δηλ. με το 80% του κατώτατου μισθού. Το Πανεπιστήμιο θα σας καταβάλλει μέσω ΕΣΠΑ τα χρήματα που προβλέπονται (συνήθως το ήμισυ) ανεξάρτητα αν ο εργοδότης ανήκει στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  Ο εργοδότης -του ιδιωτικού τομέα- οφείλει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής σας, ώστε το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών σας να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα από το Νόμο (δηλ. ως το 80% του κατώτατου μισθού).
 • Αν ο εργοδότης είναι φορέας του Δημοσίου, τότε σας καταβάλλεται το ποσό των 176,08€ (επιπλέον του ποσού μέσω ΕΣΠΑ). Σε ορισμένες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, όπως σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ενδέχεται η αμοιβή της πρακτικής να είναι μεγαλύτερη.


Για φοιτητές που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (του ΕΣΠΑ):

Αν ο εργοδότης σας ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να συνυπογράψει σύμβαση εργασίας και να σας αποζημιώνει με το οριζόμενο από τη Νομοθεσία μηνιαίο ποσό για Πρακτική Άσκηση, δηλ. με το 80% του κατώτατου μισθού. Ο εργοδότης του ιδιωτικού τομέα μπορεί να ακολουθήσει διαδικασία επιδότησης 50% από τον Ο.Α.Ε.Δ (μετά τη λήξη της πρακτικής σας).

Ο εργοδότης υποχρεούται να σας δηλώσει στον Ο.Α.Ε.Δ. και στο Σ.Ε.Π.Ε. (σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) πριν την έναρξη της πρακτικής και αφού υπογραφεί η σύμβαση εργασίας με το Πανεπιστήμιο.

Νομοθετικό πλαίσιο

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης “ΑΤΛΑΣ”

Για την πρόσβαση των σπουδαστών στις θέσεις πρακτικής άσκησης οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή “ΑΤΛΑΣ” και αφορούν στο Τμήμα μας, θα πρέπει να προηγηθεί εγγραφή στην εφαρμογή ως εξής:

 1. Σύνδεση στη διεύθυνση της εφαρμογής “ΑΤΛΑΣ”.
 2. Επιλογή Εγγραφή/Είσοδος.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, όπου σας ζητηθούν.

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης βάσει κριτηρίων. Για τις διαθέσιμες θέσεις παρέχονται πλήρη στοιχεία, όπως τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Για να μεταβείτε στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πατήστε εδώ.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου)

Για να μεταβείτε στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (πρώην ΤΕΙ ΠΕλοποννήσου) πατήστε εδώ.