Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. άρθρο 1 Τεύχος Β’ 2676/31.05.2022, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις, για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).