Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος, διδασκόντων του Τμήματος και φοιτητών του Τμήματος για να διευκρινιστούν θέματα που αφορούν στις σπουδές, να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που έχουν διαφύγει της προσοχής και, στο μέτρο του δυνατού, να δρομολογηθεί η επίλυσή τους.

Στη συνάντηση προσκαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, περιλαμβανομένων και των φοιτητών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό δωμάτιο της συνάντησης είναι εφικτή μέσω του προγράμματος MS Teams στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEzYmE3MWItYTAxMS00MzgyLWI2MTUtYmEwYjQ4NzE4YWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%229e7bbcf8-417f-4efd-9b24-094ff29cec3b%22%7d