Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στις 18:30 θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Παναγιώτη Πουλόπουλου με τίτλο «Διαδικτυακή εφαρμογή μελέτης δημογραφικών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών».

Η διαδικασία είναι ανοιχτή στο κοινό, στη διεύθυνση

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTgyYzg5ZjItNWU2Mi00ZTlmLThjMjAtYzIzMTMwNjZmOTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c3d98154-02dd-475e-9ea8-64d6795b15b2%22%7d