Την Τρίτη 8/12/2020 στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης από τον κ. Μιχάλη Οικονομάκο, υπεύθυνο του Greek Internet Exchange (GR-IX), Διευθυντή του Euro-IX και μέλος του Greek Network Operators Group (GRNOG).

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος Σχεδίαση, Μελέτη και Υλοποίηση Δικτύων, αλλά μπορούν να την παρακολουθήσουν και όποιοι φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος επιθυμούν.

Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa42df911c4074a27842f546c32123f08%40thread.tacv2/1606818451813?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c9b0107e-b6a5-43ea-ac67-1c90e83a493a%22%7d

Παναγιώτης Κόκκινος
Επίκουρος Καθηγητής