Τη Δευτέρα 8/3/2021 στις 9:15, στο πλαίσιο του μαθήματος Προγραμματισμός ΙΙ, θα γίνει διάλεξη από τον κ Λεωνίδα Πουλόπουλο Senior Network Automation Engineer με τίτλο: «GitHub – Ο Ελβετικός σουγιάς του developer».

Η διάλεξη θα είναι ανοιχτή για όλους τους φοιτητές του τμήματος και μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk2YzlkM2YtYzZjNC00NjI1LWJkMjQtMmQ1NTcxNzE3M2Ew%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%229e7bbcf8-417f-4efd-9b24-094ff29cec3b%22%7d