Σύμφωνα με την απόφαση 18/27.04.2021 της 190ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η νέα σύνθεση της  προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι η ακόλουθη:

Γουάλλες Εμμανουηλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Πρόεδρος
Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κόκκινος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
Κρανίτης Νεκτάριος, Επίκουρος Καθηγητής
Λιαπέρδος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
Νικολακάκου Γεωργία- Χριστίνα, εκπρόσωπος μελών Ε.Δ.Ι.Π
Κουτράκης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

Υπενθυμίζεται πως οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων μπορούν να εκλέξουν εκπρόσωπό τους για να  εκπροσωπούνται στην Προσωρινή Συνέλευση.

Ομοίως, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων μπορούν να εκλέξουν εκπρόσωπό τους για να εκπροσωπούνται  στην Προσωρινή Συνέλευση.

Συνημμένα:
Απόφαση ανασυγκρότησης Προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος
Ορισμός εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών/διδακτορικών φοιτητών στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος