Η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμβριο του 2023. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

  • Αρχές Τηλεπικοινωνιών
  • Προγραμματισμός Ι
  • Ψηφιακή Σχεδίαση

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2023 στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής

Πατήστε εδώ για την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής.