Στα πλαίσια του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών, την Παρασκευή 17/3/2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Βαλιώτη ενημέρωση των φοιτητών/τριών, με έτος εισαγωγής το 2018 ή προγενέστερο, για θέματα που αφορούν στις σπουδές τους.

Θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση και θα απαντηθούν ερωτήσεις από τον Σύμβουλο Σπουδών.

Η ενημέρωση θα είναι διαθέσιμη και εξ αποστάσεως, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRjZWVhOWEtMjc4OC00M2RlLTk3MjMtNWE4NzdkNDJhNjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c3bb158d-d07c-4a4f-9c82-91b53258dd0b%22%7d