Τη Δευτέρα 12/12/2022 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ομιλία απο την εταιρία Lancom στα πλαίσια του μαθήματος Υπολογιστικά Νέφη.

Τίτλος: Data center explosion in Greece. Challenges and opportunities for IT professionals

Ομιλητής: Νίκος Ζαχαριάδης, Γενικός Διευθυντής Lancom

Σύνδεσμος Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa42df911c4074a27842f546c32123f08%40thread.tacv2/1665494232529?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c9b0107e-b6a5-43ea-ac67-1c90e83a493a%22%7d