Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που θα γίνει στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με θέμα “Καινοτομία, Vamvakou Revival & Vamvakou Incubator”.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 στις 15:00, στο αμφιθέατρο Βαλιώτη του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και θα είναι υβριδική (δια ζώσης και online).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα μιλήσουμε για το τι είναι καινοτομία και ποια η σχέση της με την τεχνολογία, ενώ στη συνέχεια η ομάδα της Vamvakou Revival θα παρουσιάσει το εγχείρημα Αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και παράλληλα τη νέα δράση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και τη δημιουργία της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων Vamvakou Incubator (https://www.vamvakourevival.org/vamvakou-incubator) που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

Η εκδήλωση θα είναι υβριδική, δηλαδή θα γίνει δια ζώσης και παράλληλα θα μεταδοθεί ζωντανά στο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdmNmM3YWUtMTI3MS00MDE3LWE5ZWYtODJkMmNlZjE2ZTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%229e7bbcf8-417f-4efd-9b24-094ff29cec3b%22%7d

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

15:00 – 15:15 Προσέλευση
15:15 – 15:25 Β. Πουλόπουλος – «Τι είναι καινοτομία»
15:25 – 16:00 Χ. Βασιλάκος, Α. Βερδήλος, Ε. Μάμη – «Vamvakou Revival»