Έγκριση του υπ.αριθμ. 24634/24.10.2022 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 19201/22.08.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 20% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80395).

Δείτε εδώ την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.