Την Τετάρτη 28/9/2022 στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Αθανάσιου Μετάφα με θέμα “Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου με ανάλυση χρονοσειρών σεισμικότητας (Earthquake risk assessment by seismicity time series analysis)”.