Στις 22/02/2022 στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μέσω του Microsoft Teams, με σκοπό τη συζήτηση με τους φοιτητές για θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa42df911c4074a27842f546c32123f08%40thread.tacv2/1619701293407?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c9b0107e-b6a5-43ea-ac67-1c90e83a493a%22%7d