Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με απόφαση της 13/20-1-2022 συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σε θέση Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα/γνωστικές περιοχές:

  • Συστήματα Λογισμικού – Διαχείριση Δεδομένων
  • Συστήματα Υλικού
  • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα – Δίκτυα Η/Υ
  • Παιδαγωγικά – Διδακτική

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν την αίτηση μετάταξης καθώς και τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα τυπικά και επιπρόσθετα προσόντα, στη γραμματεία του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, έως και 31Μαρτίου 2022, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Κτήριο Βαλιώτη, Περιοχή Κλαδά
23100, Σπάρτη

Ο Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
Αναπληρωτής Καθηγητής Μανόλης Γουάλλες