Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80590 (κωδικός MIS: 5130641), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΗΞ0469Β7Δ-Υ5Ψ).

Πρόσκληση

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας

Υπεύθυνη δήλωση μη επιλογής