Αφού σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνατε να επιλέξετε το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων για τις σπουδές σας να σας ενημερώσουμε πως την Πέμπτη 14.10.2021 στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής πρωτοετών στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ενώ για τη σύνδεση θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM5YjM0YTMtOGZjMC00MTU5LTlhYmYtMzY0YTVlMDIzNjk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%229e7bbcf8-417f-4efd-9b24-094ff29cec3b%22%7d

Η τελετή θα έχει διάρκεια 30 λεπτά.