Την Πέμπτη 14.10.2021 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση φοιτητών του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για το νέο οδηγό σπουδών. Με δεδομένο ότι οι πρωτοετείς φοιτητές ξεκινούν με αυτό τον οδηγό σπουδών ενώ οι φοιτητές όλων των παλαιότερων ετών θα πρέπει να τον ακολουθήσουν, η ενημέρωση αφορά κυρίως φοιτητές που είναι από 2ο έτος και πάνω.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ενώ για τη σύνδεση θα χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ5Y2UxOTAtZjMzNS00N2IzLThiZjQtYmIzZjBiOGYwZTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%229e7bbcf8-417f-4efd-9b24-094ff29cec3b%22%7d

Η ενημέρωση θα έχει διάρκεια 45 λεπτά.