Την Τρίτη 28 Σεπτεμβριου 2021 στο διάστημα 21:30 – 22:00 θα γίνει η παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Ελευθέριου Καρύδη με τίτλο: “Ανάλυση Συστημάτων με Χρήση Βάσης Γνώσης (Knowledge-base) για Εφαρμογές Έξυπνης Υγείας (Smart Health)” με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Βασίλη Πουλόπουλο και συνεπιβλέποντα τον Δρ. Θεόφιλο Χρυσικό.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά στη διεύθυνση:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc2NWNlYWMtZmI5NS00OTY2LWFiNWItMDUxZTIwZjBjOWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%229e7bbcf8-417f-4efd-9b24-094ff29cec3b%22%7d

και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.