Την Τρίτη 21/9/2021 21:30 θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Δημήτρη Παπανικηφόρου με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: VMWARE ESXI ΚΑΙ MICROSOFT HYPER-V”.

Η εργασία θα παρουσιαστεί online και η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για όλους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RmYTM3NGQtMzdjYi00YTU3LWFlMWItOWE2OWMwZDRkNjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%229e7bbcf8-417f-4efd-9b24-094ff29cec3b%22%7d