Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:15 θα γίνει η παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Ευάγγελου Χαζαρίν με τίτλο: “Ηλεκτρονικές τεχνολογίες για μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (ΜΕΙΟ)” και επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Γιάννη Λιαπέρδο.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά στη διεύθυνση:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg3ZjkyMTgtYTA3MS00YjI5LWIzNTMtYTkxODRlMGU1Nzlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c3bb158d-d07c-4a4f-9c82-91b53258dd0b%22%7d

και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.