Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, σε ενημερωτική παρουσίαση του Έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Η παρουσίαση του Έργου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Αυγούστου και ώρα 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Για να συνδεθείτε:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa42df911c4074a27842f546c32123f08%40thread.tacv2/1614068967474?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c9b0107e-b6a5-43ea-ac67-1c90e83a493a%22%7d

Μετά την επισκόπηση των στοιχείων του Έργου από τον Υπεύθυνο Πρακτικής θα ακολουθήσει συζήτηση με τους φοιτητές.

Υπεύθυνος Πρακτικής
Παναγιώτης Κόκκινος