Την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 στο διάστημα 09:00 – 09:30 θα γίνει η παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Γεώργιου Γιαννάκα με τίτλο: “Δημιουργία νευρωνικού δικτύου εκπαίδευσης Agents για παιχνίδια” και επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Βασίλη Πουλόπουλο.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά στη διεύθυνση

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQyZTE3ZGItMzlhZC00MDI3LWEzZDAtYWExOTVjZTFiMGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c3bb158d-d07c-4a4f-9c82-91b53258dd0b%22%7d

και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.