Τη Δευτέρα 14.6.2021 και ώρα 17:00 – 19:00 στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογίες Πολυμέσων θα φιλοξενήσουμε τους

Μανώλη Μπαμπάτσικο, απόφοιτο του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Ψηφιακά Οπτικά Εφέ, δημιουργό της εταιρίας 3DMedWorld

και

Ευδόκιμο Φρέγκογλου, απόφοιτο του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου με Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο 3D σχεδιασμό σε εικονικά περιβάλλοντα, project manager στο Διάζωμα.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημασία των πολυμέσων στον κόσμο μας καθώς και να μάθουμε για τα πολυμέσα σε τομείς όπως η ιατρική και ο πολιτισμός.

Η διάλεξη/συζήτηση θα είναι ανοιχτή για όλους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI1YzhkMGItOGE1MC00MWJmLWEzZmQtZDVlYWJjZjRmYmZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%229e7bbcf8-417f-4efd-9b24-094ff29cec3b%22%7d