Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 στο διάστημα 09:00 – 10:00 θα γίνει η παρουσίαση και εξέταση πτυχιακών εργασιών.

Συγκεκριμένα:

  • 09:00 – 09:30: εργασία με τίτλο: “Εξαγωγή συναισθημάτων από δεδομένα του Twitter” του φοιτητή Χρήστου Γκίκα με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Βασίλη Πουλόπουλο
  • 09:30 – 10:00: εργασία με τίτλο “Μέσα καταγραφής ψηφιακών δεδομένων και μέθοδοι ανίχνευσης συμβάντων” του φοιτητή Σωτήρη Μπαλάνου με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Παναγιώτη Κόκκινο

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν διαδικτυακά στη διεύθυνση

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a53c6f4d1b0434d77b6741c37ca085d4f%40thread.tacv2/1622095428910?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c9b0107e-b6a5-43ea-ac67-1c90e83a493a%22%7d

και θα είναι ανοιχτές στο κοινό.