Την Πέμπτη 20 Μαΐου στις 19:00 προγραμματίζεται η δεύτερη εκπαιδευτική και ενημερωτική παρέμβαση της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η παρέμβαση θα έχει τη μορφή διαδικτυακής ομιλίας.

Η ομιλία θα έχει τίτλο “Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας πληροφοριών για αποτελεσματική διοίκηση και μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή” και ομιλητής θα είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής μας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Καθηγητής Κώστας Βασιλάκης.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους τους φοιτητές μας, στο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade3d6839816447f79e8f93f35ad2c5a2%40thread.tacv2/1621196757297?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%2262935b80-d178-41b6-81d7-ffac7e2d1133%22%7d