Κατατακτήριες εξετάσεις

Η κατάταξη πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμβριο του 2023. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στο site του τμήματος.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

  • Αρχές Τηλεπικοινωνιών
  • Προγραμματισμός Ι
  • Ψηφιακή Σχεδίαση

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για κατάταξη στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων θα γίνουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2023 στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής