Κατατακτήριες εξετάσεις

Η κατάταξη πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13/12/2022 και την Πέμπτη 15/12/2022.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

  • Αρχές Τηλεπικοινωνιών
  • Προγραμματισμός Ι
  • Ψηφιακή Σχεδίαση

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για κατάταξη στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων θα γίνουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο ή Αντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής