Κανονισμός κινητικότητας (Erasmus+)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο πρόγραμμα Εrasmus+ το οποίο έχει ως γενικούς στόχους την πλήρη εναρμόνιση του Πανεπιστημίου και του Τμήματος με τις αρχές του Χάρτη Erasmus, την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων και την αξιοποίηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων μετακίνησης, τη διεύρυνση των υφισταμένων και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών με πανεπιστήμια της Ευρώπης. Το Τμήμα έχει οργανώσει το πρόγραμμα κινητικότητάς του σύμφωνα με τον κεντρικό κανονισμό του γραφείου Εrasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συμμετέχει στους εξής άξονες του προγράμματος Erasmus+:

  • Κινητικότητα (εξερχόμενων και εισερχόμενων) φοιτητών για σπουδές και
    πρακτική άσκηση
  • Κινητικότητα (εξερχομένου και εισερχομένου) διδακτικού και διοικητικού
    προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση

Κανονισμός κινητικότητας του Τμήματος.