Γραμματεία

Μαρία Μάκκα
Προϊσταμένη Γραμματείας

2731082240 (εσωτ. 502)

ds-secr@uop.gr

Βασιλική Τσιάκα
Διοικητική Υπάλληλος

2731082240 (εσωτ. 513)

v.tsiaka@uop.gr