Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίστηκε στο πλαίσιο της πρόβλεψης συγκεκριμένων κανονιστικών διαδικασιών, που ρυθμίζουν τόσο διοικητικά όσο και
ακαδημαϊκά ζητήματα. Τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, και δεν εμπεριέχονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας,
ρυθμίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ΑΕΙ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 1563/ 9 Μαΐου 2019).