Δημιουργία αποθετηρίου κειμένων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέσω Speech Synthesis Markup Language (SSML)

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Θα μελετηθούν τεχνολογίες νέφους text-to-speech (https://cloud.google.com/text-to-speech) καθώς και οι δυνατότητες του προτύπου Speech Synthesis Markup Language (SSML) (https://cloud.google.com/text-to-speech/docs/ssml), που…

Εργαλεία απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης συσκευών για το διαδίκτυο των αντικειμένων

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Θα εξεταστούν τα διαθέσιμα εργαλεία για τον απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση συσκευών για το διαδίκτυο των αντικειμένων. Επιπλέον θα…

Μελέτη και ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης μέσω ήχου και φωτός με εφαρμογή στο διαδίκτυο των αντικειμένων

Επιβλέπων: Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής Περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω φωτός (π.χ. visible…