Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών

Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Με την εισαγωγή των τεχνολογιών στην εκπαίδευση ένα από τα θέματα που καλείται να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός είναι να…

Γραμμικός Προγραμματισμός. Τα εργαλεία Solver και LINDO για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

Επιβλέπουσα: Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Περιγραφή: Στο Γραμμικό Προγραμματισμό για την περιγραφή του προβλήματος χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο. Με τον όρο προγραμματισμό εννοείται ο σχεδιασμός…