[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Το τεράστιο κόστος δημιουργίας και συντήρησης μιας σύγχρονης μονάδας κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ανάγκασε πολλές εταιρείες να επιλέγουν την εξωτερική ανάθεση της κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε τρίτες εταιρείες, κάποιες από τις οποίες είναι δυνητικά αναξιόπιστες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές απειλές για την ασφάλεια της βιομηχανίας ημιαγωγών, όπως η παραχάραξη, η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), η εισαγωγή Trojans, κ.λπ. Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων, αναπτύσσονται τελευταία τεχνικές για την σχεδίαση ασφαλών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση και η παρουσίαση των κυριότερων από τις πιο πάνω τεχνικές, οι οποίες αφορούν στα αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Παραδοτέα:

  1. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας