Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η παρούσα διπλωματική αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΙοΤ κλειστού βρόγχου, χαμηλής κατανάλωσης και το οποίο θα λειτουργεί με “πράσινη” ενέργεια και θα είναι υπεύθυνο, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση να παρέχει σε ένα θερμοκήπιο, τις απαραίτητες συνθήκες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν πολλαπλά οπωροκηπευτικά φυτά. Το παρόν σύστημα θα λαμβάνει υπόψη, το είδος του φυτού που του έχουμε διαθέσει, μέσω μιας βάσης δεδομένων, που θα δημιουργηθεί με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη των επιλεγμενων φυτών. Στη βάση δεδομένων θα περιλαμβάνονται, όλες εκείνες οι απαραίτητες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, ηλεκτρικής αγωγιμότητας κ.α. ,που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των φυτών. Επίσης η βάση δεδομένων θα επικοινωνεί με το σύστημά αμφίδρομα.

Παραδοτέα

  • Το ολοκληρωμένο σύστημα σε υλική υπόσταση με χρήση arduino
  • Ο κώδικας του συστήματος
  • Η βάση δεδομένων
  • Αποτελέσματα μετρήσεων σε θερμοκήπιο
  • Βίντεο παρουσίασης των δυνατοτήτων και των βασικών αποτελεσμάτων
  • Πτυχιακή διατριβή

Απαραίτητες γνώσεις

C, Matlab/Octave, Arduino, IoT, Αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών συνθηκών.