Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η παρούσα διπλωματική αφορά την υλοποίηση επιθέσεων πλευρικού καναλιού και ακουστικής κρυπτανάλυσης με χρήση ήχου. Οι επιθέσεις θα αφορούν στην υλοποίηση επιθέσεων πλευρικού καναλιού και ακουστικής κρυπτανάλυσης με χρήση μικροφώνου για την εύρεση κρυφών πληροφοριών. Οι πληροφορίες για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η επίθεση θα οριστεί κατά τη διάρκεια της διπλωματικής. Παράδειγμα ακουστικής εφαρμογής είναι η λήψη ακουστικής πληροφορίας κατά την τυπογράφηση σε πληκτρολόγιο και η αναπαραγωγή του γραπτού κειμένου. Η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει με το λογισμικό MATLAB ή OCTAVE.
Προτείνεται η επαφή με τον επιβλέποντα (a.papadimitriou@uop.gr) πριν δηλώσετε το παρόν θέμα, ώστε να σας είναι ξεκάθαρη η ακριβής έκταση της εργασίας και οι απαιτήσεις της.

Παραδοτέα

  • O MATLAB ή OCTAVE κώδικας
  • Demo
  • Video παρουσίασης της εργασίας
  • Αναφορά πτυχιακής εργασίας

Επιθυμητές γνώσεις

MATLAB ή OCTAVE
Ανάλυση σήματος

Βιβλιογραφία και αναφορές

https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_cryptanalysis