Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η παρούσα διπλωματική αφορά την ανάπτυξη βιβλιοθήκης η οποία αναλαμβάνει την επικοινωνία υψηλής ταχύτητας ανάμεσα σε ένα FPGA (XilinxBasys3) και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση του λογισμικού MATLAB ή GNUOCTAVE, χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη ADEPT της Digilent. Ως εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί ήδη υλοποιημένος κρυπτογραφικός αλγόριθμος στο FPGA για την κρυπτογράφηση δεδομένων και την αποστολή τους στο MATLAB ή OCTAVE. Τα δεδομένα θα προέρχονται από κάμερα και μικρόφωνο του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Προτείνεται η επαφή με τον επιβλέποντα (a.papadimitriou@uop.gr) πριν δηλώσετε το παρόν θέμα, ώστε να σας είναι ξεκάθαρη η ακριβής έκταση της εργασίας και οι απαιτήσεις της.

Παραδοτέα

  • O VHDL κώδικας
  • Βιβλιοθήκες MATLAB ή OCTAVE
  • Εφαρμογή
  • Benchmarks και demo για την επικοινωνία
  • Video παρουσίασης της εργασίας
  • Αναφορά πτυχιακής εργασίας

Επιθυμητές γνώσεις

VHDL, MATLAB ή OCTAVE

Βιβλιογραφία και αναφορές

https://digilent.com/shop/software/digilent-adept

Πλήθος φοιτητών

1 ή 2 άτομα. Η ακριβής έκταση της εργασίας θα είναι ανάλογη του αριθμού των φοιτητών που θα την αναλάβουν.