[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπουσα:

Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Περιγραφή:

Σε πολλές εφαρμογές η μοντελοποίηση ενός προβλήματος οδηγεί σε ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού με περιορισμούς. Η μέθοδος Simplex αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Στους περιορισμούς εντάσσονται και κάποιοι περιορισμοί που η αφαίρεσή τους από το σύνολο των
περιορισμών δεν επηρεάζει καθόλου τη βέλτιστη λύση του προβλήματος. Η εργασία αυτή εστιάζει στη μέθοδο Simplex και σε έναν τρόπο χρήσης της ώστε να κατηγοριοποιούνται οι περιορισμοί σε πλεονάζοντες και μη.

Παραδοτέα

Θα γίνει μια εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου Simplex και η αποτύπωση ορισμών και ορολογίας χρήσιμης για την κατανόηση του κειμένου της εργασίας. Θα παρουσιαστεί επίσης, μια υπάρχουσα στη διεθνή βιβλιογραφία στρατηγική κατηγοριοποίησης των περιορισμών ενός προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού σε πλεονάζοντες
και μη. Υλοποίηση της μεθοδολογίας με τη χρήση υπολογιστικού πακέτου R.

Πλήθος φοιτητών

Ένας.