[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπουσα:

Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Περιγραφή:

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι σημαντικό εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων σε πολλές εφαρμογές. Στο Γραμμικό Προγραμματισμό για την περιγραφή του προβλήματος χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο. Η μέθοδος Simplex αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Η εργασία αυτή εστιάζει στη μέθοδο Simplex και σε μια επέκταση της μεθόδου αυτής.

Παραδοτέα

Θα γίνει μια εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Παρουσίαση του γραφικού τρόπου επίλυσης ενός προβλήματος μικρής διάστασης, αναλυτική παρουσίαση της δυϊκής μεθόδου Simplex και η αποτύπωση ορισμών και ορολογίας χρήσιμης για την κατανόηση του κειμένου της εργασίας. Θα παρουσιαστεί επίσης, μια υπάρχουσα στη διεθνή βιβλιογραφία μέθοδο επέκτασης του αλγορίθμου Simplex. Υλοποίηση της μεθοδολογίας με τη χρήση υπολογιστικού πακέτου R.

Πλήθος φοιτητών

Ένας.