[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπουσα:

Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Περιγραφή:

Στο Γραμμικό Προγραμματισμό για την περιγραφή του προβλήματος χρησιμοποιείται ένα μαθηματικό μοντέλο. Με τον όρο προγραμματισμό εννοείται ο σχεδιασμός και με το όρο γραμμικός
εννοείται ότι όλες οι μαθηματικές εξισώσεις του χρησιμοποιούμενου μαθηματικού μοντέλου είναι γραμμικές. Όταν μοντελοποιείται ένα πρόβλημα στους περιορισμούς εντάσσονται και κάποιοι περιορισμοί που η αφαίρεσή τους από το σύνολο των περιορισμών δεν επηρεάζει καθόλου τη βέλτιστη λύση του προβλήματος. Το θέμα αυτό είναι ένα σημαντικό αντικείμενο μελέτης.

Παραδοτέα

Θα γίνει μια εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό και καταγραφή της κυριότερης μεθόδου επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία θα γίνει αναλυτική αναφορά στις κατηγορίες των περιορισμών που συναντώνται σε ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού με έμφαση στους πλεονάζοντες περιορισμούς. Θα γίνει επιλογή μια υπάρχουσας μεθοδολογίας εντοπισμού πλεοναζόντων περιορισμών και υλοποίησή της με τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου R.

Πλήθος φοιτητών

Ένας.