[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή συστήματος για την αύξηση της ασφάλειας ενός δικτύου μέσω της φραγής διαφημίσεων και της λειτουργίας εξυπηρετητή DNS. Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε αναπτυξιακή πλακέτα με μικροελεγκτή (π.χ. raspberry).

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα για τη συνδεσμολογία του συστήματος
  2. Κώδικας για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή
  3. Υλοποίηση του συστήματος
  4. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης