[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή τηλεκατευθυνόμενου οχήματος το οποίο θα πλοηγείται μέσω φωνητικών εντολών. Για την υλοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλακέτα πρωτοτύπων τύπου Arduino ή παρόμοια.

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα των κυκλωμάτων του τηλεκατευθυνόμενου οχήματος
  2. Κώδικας για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή
  3. Υλοποίηση του οχήματος
  4. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης