[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή συστήματος για την καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων (θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, υγρασία, κ.λπ.) και την απεικόνισή τους μέσω εφαρμογής web ή/και app για κινητή συσκευή. Για την υλοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλακέτα πρωτοτύπων τύπου Arduino ή παρόμοια.

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα των κυκλωμάτων του συστήματος
  2. Κώδικας για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή και για την υλοποίηση της web εφαρμογής ή/και του app
  3. Υλοποίηση του συστήματος
  4. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης