[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή συστήματος ασύρματης μέτρησης της ταχύτητας κινούμενων αντικειμένων. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει με τη βοήθεια πλακέτας πρωτοτύπων τύπου Arduino ή παρόμοιας. Η απεικόνιση των μετρήσεων της ταχύτητας είναι επιθυμητό να πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής για κινητή συσκευή.

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα των κυκλωμάτων του συστήματος
  2. Υλοποίηση του συστήματος σε μορφή τυπωμένου κυκλώματος PCB
  3. Κώδικας της εφαρμογής για κινητή συσκευή (εφόσον υλοποιηθεί)
  4. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης