[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ρυθμιζόμενου φίλτρου. Οι παράμετροι που θα ρυθμίζονται θα είναι ο τύπος του φίλτρου (LPFHPFBPF, κ.λπ.) και οι αντίστοιχες συχνότητες αποκοπής.  Για την υλοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλακέτα πρωτοτύπων τύπου Arduino ή παρόμοια. 

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα των κυκλωμάτων του φίλτρου
  2. Υλοποίηση του φίλτρου σε μορφή τυπωμένου κυκλώματος PCB
  3. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης