[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ψηφιακού παλμογράφου για την απεικόνιση σημάτων μέγιστης συχνότητας τουλάχιστον 1kHz. Ο παλμογράφος θα διαθέτει ενσωματωμένη γεννήτρια συναρτήσεων για την παραγωγή ημιτονικών, τετραγωνικών και τριγωνικών κυματομορφών συχνότητας τουλάχιστον 1kHz και μεταβλητού πλάτους (0 έως 5Vdc). Η υλοποίηση μπορεί να γίνει με τη βοήθεια πλακέτας πρωτοτύπων τύπου Arduino ή παρόμοιας.

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα του παλμογράφου
  2. Υλοποίηση του παλμογράφου σε μορφή τυπωμένου κυκλώματος PCB
  3. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης