[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Το κλείδωμα μεταλλαγής πλάτους (Amplitude Shift Keying – ASK) αποτελεί διαδεδομένη τεχνική μετάδοσης ψηφιακού σήματος. Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή  σχετικού πομποδέκτη.

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα των κυκλωμάτων του διαμορφωτή και του αποδιαμορφωτή
  2. Υλοποίηση του συστήματος σε μορφή τυπωμένου κυκλώματος PCB
  3. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης