[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ψηφιακού αναλυτή φάσματος για την απεικόνιση σημάτων μέγιστης συχνότητας τουλάχιστον 1kHz.  Για την υλοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλακέτα πρωτοτύπων τύπου Arduino ή παρόμοια.

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα των κυκλωμάτων του αναλυτή φάσματος
  2. Υλοποίηση του αναλυτή σε μορφή τυπωμένου κυκλώματος PCB
  3. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης